Vatican

นครวาติกัน เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก แต่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศตั้งอยู่ภายในเมืองหลวงของอิตาลี ณ กรุงโรม จึงทำให้วาติกันเป็นประเทศที่ล้อมรวบด้วยอิตาลี่ทั้งหมด ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีพระสันตปาปาเป็นประมุขของประเทศ ซึ่งได้รับการเลือกจากพระคาร์ดินัล โดยสิ้นสุดการเป็นโปปก็ต่อเมื่อเสียชีวิตหรือลาออกเท่านั้น

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Basillica of Saint Peter เป็นหนึ่งในสี่แหล่งวิหารเอกของกรุงโรม ได้สร้างทับมหาวิหารเก่าในชื่อเดียวกัน สามารถจุคนได้มากกว่า 60,000 คน สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในนครวาติกัน โดยที่ตั้งของโบสถ์นี้เชื่อกันว่าเป็ฯที่ฝังร่างของนักบุญซีโมนเปโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอัครฑูตของพระเยซู โบสถ์นี้เริ่มการก่อสร้างในปี ค.ศ.1506 และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1626โดยมี Apostolic Palace ซึ่งเป็นที่พักของพระสันตปาปา รวมถึงเป็นตึกสำหรับการบริหารประเทศ และประกอบพิธีที่สำคัญทางศาสนา (ในครั้งนี้นินไปแค่ที่เดียวเอง)

 

 

ด้านหน้า

ด้านในอาคาร ห้ามถ่ายรูป ดังนั้นจึงไม่มีรูปด้านใน แต่ในด้านบนหอคอยสามารถถ่ายรูปได้

แอบได้ภาพทหารองค์รักษ์สวิสด้วย

ค่าเข้า ปี 2023

Vatican Museum & Sistine Chapel 17 Euro อย่างไรก็ดีแนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้า สามารถจองล่วงหน้าได้ 60 วัน ก่อนวันที่จะเข้า มีค่าธรรมเนียมในการจองตั๋ว และแนะนำควรจองแบบ Skip the line. เพราะหากไปซื้อด้านหน้าอาจจะต้องต่อคิวนาน  

St.Peter's Basilica Dome เข้าโบสถ์ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการขึ้นไปด้านบนจะเสียค่าใช้จ่าย 8 Euro เดินขึ้นบันไดหรือ 10 Euro ขึ้นลิฟต์และเดินต่อไปด้านบนอีกหน่อยจะสามารถเห็นวิวด้านบนของจตุรัส St.Peter (St.Peter square) ได้มุมสวยทีเดียว

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน