รถเช่าพร้อมคนขับ

 

เราให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เพื่อการท่องเที่ยวทั่วยุโรป รับส่งสนามบิน ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เพื่อความอิสระคล่องตัวในการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนตัว สามารถที่จะปรับการเดินทางและเวลาตามความต้องการของท่าน โดยทางเรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมคนขับรถคนไทยที่มีประสบการณ์ในการขับรถท่องเที่ยวในยุโรปมากกว่า 10 ปี (หากผู้เดินทางเกิน 8 ท่าน คนขับเป็นต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานได้) ที่พร้อมที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยบริการที่ดีทีสุด รถทุกคันที่ใช้ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง

ตัวอย่างรถ

2 ท่าน

2 ท่าน

4-6 ท่าน

4-6 ท่าน

4-7 ท่าน

4-7 ท่าน

2-3 ท่าน

2-3 ท่าน

7-9 ท่าน สามารถเดินทางนอกสวิสได้

7-9 ท่าน สามารถเดินทางนอกสวิสได้

7-9 ท่าน แบบประหยัด เฉพาะในสวิส

7-9 ท่าน แบบประหยัด เฉพาะในสวิส

กรณี มีผู้เดินทางมากกว่า 9 ท่าน สามารถติดต่อมาโดยตรงได้ที่


Line ID : nilvadee.kaw หรือ E-mail : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

 

ขั้นตอนการจองและการชำระงิน

 1. หากท่านต้องการทราบราคาค่าบริการ กรุณากรอกรายละเอียในแบบฟอร์มด้านล่าง ถึงเส้นทางที่ท่านต้องการเดินทาง เพราะเราต้องการให้ท่านได้รับราคาที่ดีที่สุดและยุติธรรม เนื่องมาจากค่าบริการของเราจะคิดตามจำนวนวันและระยะทางของทัวร์ และเราจะติดต่อท่านกลับไปให้เร็วที่สุด
 2. เมื่อท่านได้รับราคาแล้ว เห็นว่าราคาที่ทางเราเสนอเป็นราคาที่พึงพอใจและต้องการทำการยืนยันการจอง ทางเราจำเป็นต้องขอให้ท่านชำระเงินค่ามัดจำ เป็นจำนวนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านยืนยันการจอง หากพ้นกำหนด ทางเราขออนุญาติยกเลิกการจองของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการส่วนที่เหลือ ทางเราขอให้ท่านชำระ 45 วัน ก่อนวันเริ่มใช้บริการ

หมายเหตุ ทางเราขอเก็บค่าบริการทั้งหมด เพื่อยืนยันการจอง กรณีที่ท่านต้องการใช้รถน้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเริ่มใช้บริการ หรือเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือหยุดยาวต่อเนื่อง

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการจอง

การยกเลิกการจองของท่าน ทางเราจะคืนเงินเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

 • มากกว่า 30 วัน คืนเงิน**
 • ตั้งแต่ 16 - 30 วัน คืน 70%
 • ตั้งแต่ 08 - 15 วัน คืน 30%**
 • ตั้งแต่ 00 - 07 วัน ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ **การคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ทางเราจะคืนให้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก่อนคืนเงิน ดังนั้นทุกท่านควรแน่ใจว่ามีวีซ่าพร้อมเดินทางแล้ว หรือหากยังไม่แน่ใจให้แจ้งนินก่อนนะคะ นินจะได้ช่วยทำการแผลนให้นะคะ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. อัตราค่าบริการคิดเป็นสกุลเงินสวิสฟรังซ์ (CHF) หากท่านโอนเงินเป็นสกุลเงินไทย กรุณาสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำการโอนเงิน
 2. การยืนยันจะเกิดขึ้นเมื่อทางเราได้รับเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น และทางเราจะมีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินให้กับท่าน
 3. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกการเดินทางหรือความล่าช้าของการเดินทาง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบทางเรา เช่น กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ท่านผ่านเข้าประเทศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติรัฐประหาร เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นอันไม่ใช่เป็นความผิดของเรา เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สิ่งของสูญหาย และอุบัติเหตุต่างๆ
 4. ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้กับทางเรา เช่นตั๋วเข้าสถานที่ต่างๆ ที่มีการระบุวันและเวลาที่ใช้บริการ หากท่านไม่ได้ใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าวตามที่ระบุ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ได้มีการระบุรายละเอียดไว้
 5. ทางเราของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 6. ทางเรา ไม่ได้รับยื่นวีซ่า ดังนั้นท่านจะต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ขั้นตอนการจองและเงื่อนไข

 

*************************************************************************************

ลูกค้าของเราที่ผ่านมา

2022

คุณออยและครอบครัว

คุณจิ๋มและครอบครัว

คุณหมอม้อน

คุณกอบลาภและคณะ

น้องตาลและครอบครัว

2019

คุณหนิงและครอบครัว

คุณทศพลและครอบครัว

คุณโมและคณะ

คุณเมย์และครอบครัว

คุณหญิงและเพื่อนๆ

2018

คุณอุ้มและเพื่อนๆ

คุณอมรเทพและเพื่อนๆ

คุณปอและครอบครัว

คุณแฟร์และครอบครัว

คุณน้องและเพื่อนๆ

ท่านสรชัชและครอบครัว

2017

คุณปุณณาและสหาย

ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน